Regulamin

Data opublikowania: 19.12.2017

REGULAMIN SERWISU

DEFINICJE

§ 1

Użyte w niniejszym dokumencie określenia pisane wielką literą posiadają następujące znaczenia:

 1. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu, w tym poszczególnych Usług; przez Klienta należy rozumieć także Konsumenta, chyba że z niniejszego Regulaminu wyraźnie wynika inaczej;
 2. Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym zawierająca Umowę i/lub składająca Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto - indywidualnie przypisany dla każdego Klienta zbiór zasobów i ustawień dostępny w Serwisie, do którego przypisany jest login (nazwa) i hasło wybrane przez Klienta, umożliwiający w szczególności składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży, w tym zawierający informacje o Zamówieniach złożonych przez Klienta;
 4. Produkty - prezentowane za pośrednictwem Serwisu potrawy, napoje oraz inne produkty gastronomiczne, będące w ofercie Usługodawcy w ramach prowadzonej Restauracji i mogące być przedmiotem Zamówienia/Umowy Sprzedaży;
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
 6. Restauracja - restauracja znajdująca się w Krośnie przy ul. Lwowskiej 45A, 38-400 Krosno, prowadzona pod nazwą Restauracja „Galeon” w ramach działalności gospodarczej Usługodawcy;
 7. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem: www.restauracjagaleon.pl.., prowadzony przez Usługodawcę, za pośrednictwem którego Usługodawca umożliwia korzystanie z Usług, a w szczególności złożenie Zamówienia, zawieranie Umów, dokonywanie rezerwacji stolików znajdujących się w Restauracji;
 8. Umowa - Umowa o Świadczenie Usług i/lub Umowa Sprzedaży zawierana za pośrednictwem Serwisu;
 9. Umowa o Świadczenie Usługi - umowa o świadczenie Usługi (Usług) zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu;
 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest określony Produkt wybrany przez Klienta spośród Produktów prezentowanych w Serwisie;
 11. Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu określone w § 2 ust. 2 Regulaminu;
 12. Usługodawca - Regina Caban, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „CALL-NET Regina Caban”, pod adresem: ul. Mostowa 1, 38-422 Krościenko Wyżne, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6842306553, REGON: 180383010, e-mail: kontakt@restauracjagaleon.pl;
 13. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.);
 14. Zamówienie - oświadczenie Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej Produktów, złożone za pośrednictwem Serwisu określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności zakres i rodzaj Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi:

a) dostęp do treści umieszczonej na stronie Serwisu, w tym menu Restauracji,

b) składanie Zamówienia i sprzedaż Produktów, w tym zawieranie Umowy Sprzedaży,

c) dostęp do Konta,

d) wysłanie wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem odpowiedniego formularza,

e) rezerwację stolika znajdującego się w Restauracji.

3. Z Serwisu, w tym Usług, może korzystać każdy Klient, przy czym dla złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest uprzednie założenie Konta.

4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

5. Zakazane jest dostarczanie za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

6. W celu korzystania z Serwisu, w tym Usług, konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych, tj.:

a) dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,

b) korzystanie z przeglądarek internetowych w najnowszych wersjach: IE, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge,

c) włączenie obsługi tzw. plików „cookies”,

d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) w przypadku składania rezerwacji, Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży.

7. Wszystkie Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są w języku polskim.

8. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pomocą adresów i numerów wskazanych poniżej:

a) adres: Krośnie przy ul. Lwowskiej 45A, 38-400 Krosno,

b) adres poczty elektronicznej: kontakt@restauracjagaleon.pl.

c) telefon kontaktowy: 13 436 61 06, KOM. 530 575 184 (opłata jak za połączenie wg stawek obowiązujących u danego dostawcy), przy czym kontakt za pomocą telefonu kontaktowego możliwy jest w godzinach 9.00 – 17.00,

9. Korzystając z Serwisu, w tym Usług, Klient ponosi koszty dostępu do sieci Internet na zasadach określonych przez dostawcę tej usługi.

KONTO

 § 3

 1. Dla złożenia i realizacji Zamówienia oraz zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest posiadanie aktywnego Konta w Serwisie.
 2. W celu założenia Konta należy dokonać rejestracji w Serwisie. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. Dokonanie rejestracji skutkuje zawarciem z Usługodawcą umowy o udostępnienie Konta. Umowa o udostępnienie Konta zawarta jest na czas nieoznaczony.
 4. Rejestracji w Serwisie można dokonać w każdym czasie, w tym także podczas składania Zamówienia. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Serwisu.
 5. W celu rejestracji należy w formularzu rejestracyjnym podać nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło,
 6. Dokonując rejestracji należy ustalić login oraz hasło, które będą umożliwiać Klientowi dostęp do Konta. Klient ma dostęp do Konta w każdym czasie, przy czym dostęp do Konta wymaga podania loginu oraz hasła. Login oraz hasło mogą być dowolnie wybrane przez Klienta. Klient ma możliwość zmiany w każdym czasie ustawionego hasła poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany w ustawieniach Konta. Klient powinien zachować w poufności hasło oraz login umożliwiające dostęp do Konta.
 7. Każdy Klient może założyć więcej niż jedno Konto, przy czym do każdego Konta musi być przypisany inny login i adres e-mail.
 8. Wszystkie dane podane przy rejestracji Klient może edytować w ustawieniach Konta.
 9. Po zakończeniu rejestracji, Konto aktywowane jest przez wysłanie przez Usługodawcę linku aktywacyjnego na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej i kliknięcie przez Klienta w otrzymany w wiadomości mailowej link.
 10. Za pośrednictwem Konta możliwe jest składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży, w tym gromadzenie informacji o Zamówieniach złożonych przez Klienta.
 11. W razie utraty przez Klienta hasła do Konta, w tym jego zapomnienia, Klient ma on możliwość uzyskania nowego hasła po wyborze przez Klienta opcji: „Nie pamiętasz hasła?” za pośrednictwem Serwisu. Nowe hasło zostanie udostępnione Klientowi poprzez system administracyjny po uprzednim wskazaniu nazwy użytkownika lub adresu e-mail.
 12. Klient może zrezygnować z Usługi w postaci udostępnienia Konta w każdym czasie poprzez usunięcie Konta. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość mailową na adres poczty elektronicznej: kontakt@restauracjagaleon.pl z prośbą o usunięcie Konta, która powinna zawierać następujące dane Klienta: Adres mailowy, dane osobowe, dane kontaktowe. W tytule ww. wiadomości należy wpisać: „prośba o usunięcie Konta”. Konto zostanie usunięte w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę ww. wiadomości. Usunięcie Konta powoduje rozwiązanie Umowy o udostępnienie Konta.
 13. Rezygnacja przez Klienta z Usługi udostępnienia Konta (usunięcie Konta) nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami po stronie Klienta.

 

ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

§ 4

 1. Zamówienia można składać korzystając ze strony internetowej Serwisu w godzinach od 10.00 do 20.00 w dniach od poniedziałku do niedzieli w czasie funkcjonowania lokalu.
 2. Za pośrednictwem Serwisu można złożyć Zamówienie po zalogowaniu do Konta po uprzedniej rejestracji w Serwisie zgodnie z § 3 Regulaminu.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Serwisu należy:

a) zapoznać się z prezentowanymi w Serwisie Produktami,

b) dokonać wyboru jednego lub kilku Produktów prezentowanych w Serwisie; wybór Produktów następuje poprzez dodanie określonej ilości wybranych Produktów wybierając opcję „Dodaj do koszyka”,

c) zalogować się na Konto,

d) dokonać wyboru formy płatności oraz sposobu i adresu dostawy Produktów będących przedmiotem Zamówienia zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie Serwisu, zaakceptować Regulamin,

e) Zamówieni nie opłacone powinno być potwierdzone telefonicznie

4. Składając Zamówienia do czasu naciśnięcia przycisku „kupuje i płacę”, Klient może dokonywać modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie Produktu i jego ilości.

5. Składając Zamówienie Klient może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, które zostaną dostarczone wraz z zamówionymi Produktami lub przesłane w inny sposób wskazany przez Klienta. Jeżeli Klient składając Zamówienie wyrazi wolę otrzymania faktury VAT, zobowiązany jest do podania następujących danych: Nazwa firmy, Dane adresowe, NIP, które są niezbędne do wystawienia faktury VAT.

6. Łączna cena, którą zobowiązany jest zapłacić Klient w związku z Zamówieniem, obejmująca cenę Produktów wybranych przez Klienta wraz z kosztami dostawy zostanie wskazana Klientowi składającemu Zamówienie przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.

7. Usługodawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości zawierającej przedmiot Zamówienia, łączną cenę i ilość, przedmiot i zakres zamówienia, numer Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.

8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieścisłości lub nieprawidłowości w treści przesłanej przez Usługodawcę wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Klient może skontaktować się z Usługodawcą telefoniczne pod numerem telefonu 13 436 61 06, 530 575 184, lub za pomocą wiadomości mailowej pod adresem: kontakt@restauracjagaleon.pl, podając w treści wiadomości numer Zamówienia.

9. W wyniku złożenia Zamówienia i potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

10. Sprzedawcą Produktów objętych Umową Sprzedaży jest Regina Caban, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „CALL-NET Regina Caban”, pod adresem: ul. Mostowa 1, 38-422 Krościenko Wyżne, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6842306553, REGON: 180383010.

 § 5

 1. Ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Cena Produktu prezentowana w Serwisie nie zawiera kosztów dostarczenia (dostawy) Produktu, które zobowiązany jest pokryć Klient.
 2. Za zamówione za pośrednictwem Serwisu Produkty, płatność może być dokonana w jeden z następujących sposobów:

a) płatność online przelewem elektronicznym za pośrednictwem platformy PayU

b) przy dostawie zamówionych Produktów gotówką lub za pomocą karty płatniczej;

c) przy odbiorze osobistym w Restauracji zamówionych Produktów gotówką lub za pomocą karty płatniczej.

3. Klient składając Zamówienie dokonuje wyboru jednego z dostępnych sposobów płatności za Produkt objęty Zamówieniem.

4. Usługodawca udostępnia na stronie Serwisu aktualne informacje o sposobach płatności za zamówione Produkty i kosztach z tym związanych.

 § 6

 1. Klient posiadający Konto ma możliwość sprawdzenia statusu Zamówienia zawierającego wybrany Produkt za pośrednictwem Konta.
 2. W przypadku gdy dane podane w Zamówieniu są błędne lub niekompletne, w tym gdy uniemożliwiają dostarczenie zamówionych Produktów, Usługodawca skontaktuje się z Klientem.
 3. Usługodawca realizuje złożone za pośrednictwem Serwisu Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Usługodawca dostarcza złożone za pośrednictwem Serwisu Zamówienia wyłącznie na terytorium miasta Krosno i okolic tj. dla miejsc o następujących kodach pocztowych: 38-400, 38-401, 38-402, 38-409, 38-410, 38-457, 38-420, 38-411, 38-406, 38-422, 38-423, 38-430, 38-455, 38-460
 5. Usługodawca dostarcza złożone za pośrednictwem Serwisu Zamówienia wg . następującej zasady:
 • Darmowe dostawy do 2 KM.
 • Dostawy od 2KM do 5K to koszt 2 ZŁ za1 KM
 • Zamówień powyżej 5 KM Usługodawca nie obsługuje.

Trasa przejazdu/dostawy wyznaczana za serwisem google maps.

 1. W przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez Klienta, dla którego adres obejmuje inne kody pocztowe niż te, o których mowa w ust. 4 powyżej, możliwy jest jedynie jego odbiór osobisty w Restauracji.
 2. Dostępne sposoby dostawy Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży określone są na stronie Serwisu.
 3. Czas oczekiwania na Zamówienie obejmuje czas realizacji Zamówienia (tj. okres konieczny do przygotowania Produktu) oraz czas dostawy i uzależniony jest od liczby Zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu i oczekujących w danym momencie na realizację.
 4. Zamówienia złożone za pośrednictwem Serwisu realizowane będą bez zbędnej zwłoki, tj. zostaną przygotowane i przekazane do dostarczenia Klientowi do 60 minut od chwili potwierdzenia przez Usługodawcę Klientowi przyjęcia Zamówienia. Ww. termin realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Produktu objętego Zamówieniem. Czas dostawy przesyłki zawierającej Produkt objęty Zamówieniem na terenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej wynosi do 60 minut od momentu przekazania Produktu do dostarczenia.
 5. Usługodawca poinformuje Klienta o dokładnym czasie realizacji i dostarczenia Zamówienia.
 6. Koszty dostawy wybranych przez Klienta Produktów objętych Zamówieniem ponosi Klient. Koszty dostawy Produktu uzależnione są od wybranego sposobu dostawy Produktu, wartości, wielkości oraz miejsca dostawy Zamówienia. Klient informowany jest o kosztach dostawy przy wyborze sposobu dostawy podczas składania Zamówienia.
 7. Dowodem zakupu Produktu jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

POZOSTAŁE USŁUGI

§ 7

 1. Za pośrednictwem Serwisu każdy Klient ma możliwość bezpłatnego dostępu do treści umieszczonej na stronie Serwisu.
 2. W celu dostępu do treści umieszczonej na stronie Serwisu, Klient powinien wpisać adres internetowy Serwisu na stronie przeglądarki internetowej. Umowa dotycząca dostępu do treści umieszczonej na stronie Serwisu zostaje zawarta na skutek wpisania przez Klienta adresu internetowego Serwisu lub wybrania podstrony Serwisu oraz wyświetlenia strony lub podstrony Serwisu, na czas korzystania przez Klienta ze strony lub podstrony Serwisu, w tym przeglądania ich treści i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania przez Klienta korzystania ze strony lub podstrony Serwisu.
 3. Klient może w każdej chwili i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z dostępu do treści umieszczonej na stronie Serwisu, poprzez zamknięcie przez Klienta strony Serwisu.

§ 8

 1. Za pośrednictwem Serwisu każdy Klient ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza udostępnionego na stronie Serwisu.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest nieodpłatna.
 3. W celu wysłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu Klient powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 4. W celu wysłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, Klient powinien:

a) wypełnić formularz dostępny na stronie Serwisu poprzez podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe i wskazać temat oraz treść wiadomości,

b) wysłać wypełniony formularz poprzez przycisk „Wyślij”.

5. Usługodawca potwierdza wysłanie formularza zawierającego wiadomość poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy .

6. Umowa o świadczenie Usługi wysłania wiadomości do Usługodawcy zawierana jest na czas określony – do czasu wysłania przez Klienta odpowiedniego formularza lub zaprzestania jego wysłania. Wskutek wysłania formularza, Usługa wysłania wiadomości do Usługodawcy zostaje wykonana.

7. Klient ma możliwość zrezygnowania z Usługi wysłania wiadomości do Usługodawcy do czasu wysłania formularza zawierającego wiadomość.

 §  9

 1. Za pośrednictwem Serwisu każdy Klient ma możliwość bezpłatnego dokonania rezerwacji stolika znajdującego się w Restauracji.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest nieodpłatna.
 3. W celu skorzystania z usługi rezerwacji stolika w Restauracji, Klient powinien:

a) wypełnić formularz dotyczący rezerwacji stolika dostępny na stronie Serwisu poprzez podanie danych: imię, e-mail, telefon i wskazanie ilości osób, dla których stolik ma być przygotowany, a także daty i godziny, w których stolik ma być przygotowany,

b) wysłać wypełniony formularz poprzez przycisk „Wyślij”.

Dokonując rezerwacji stolika w Restauracji Klient ma możliwość wyrażenia określonych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Usługodawca potwierdza wysłanie formularza zawierającego wiadomość poprzez   potwierdzenie mailowe.
 2. Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji stolika znajdującego się w Restauracji zawierana jest na czas określony – do czasu wysłania przez Klienta odpowiedniego formularza lub zaprzestania jego wysłania. Wskutek wysłania formularza, Usługa rezerwacji stolika znajdującego się w Restauracji zostaje wykonana.
 3. Klient ma możliwość zrezygnowania z Usługi rezerwacji stolika znajdującego się w Restauracji do czasu wysłania formularza zawierającego wiadomość.

UMOWA Z KONSUMENTEM

§ 10

 1. Do Umowy zawieranej z Klientem będącym Konsumentem za pośrednictwem Serwisu stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.).
 2. Z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu, Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni:

a) w przypadku Umowy Sprzedaży - od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub przez wskazaną przez Klienta będącego Konsumentem osobę trzecią inną niż przewoźnik; przy czym w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na odstąpienie od Umowy Sprzedaży biegnie od objęcia w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub przez wskazaną przez Klienta będącego Konsumentem osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniego Produktu, partii lub części, a w przypadku Umowy Sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin na odstąpienie od Umowy Sprzedaży biegnie od objęcia w posiadanie pierwszego Produktu przez Klienta będącego Konsumentem lub przez wskazaną przez Klienta będącego Konsumentem osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b) w przypadku Umowy o Świadczenie Usług - od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient będący Konsumentem powinien poinformować firmę „CALL-NET Regina Caban, prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem: ul. Mostowa 1, 38-422 Krościenko Wyżne,, nr tel. 13 436 61 06, 530 575 184, e-mail: kontakt@restauracjagaleon.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, które może być złożone w dowolnej formie, np. może być to pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć za pośrednictwem wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), oraz dodatkowo stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (udostępnionego Klientowi będącemu Konsumentem także wraz z wiadomością potwierdzającą przyjęcie Zamówienia). Skorzystanie z ww. wzoru formularza nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. Usługodawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem odstąpienie od Umowy także poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na stronie Serwisu: pod adresem: www.restauracjagaleon.pl . W takim przypadku Klient będący Konsumentem może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), oraz dodatkowo załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (udostępniony Klientowi będącemu Konsumentem także wraz z wiadomością potwierdzającą przyjęcie Zamówienia) lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na stronie Serwisu pod adresem: www.restauracjagaleon.pl. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej Klienta.

5. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się na końcu regulaminu

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Umowę uważa się za niezawartą.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest zwrócić zakupiony Produkt. W takim przypadku Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt do Reginy Caban, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: „CALL-NET Regina Caban”, na adres: Mostowa 1, 38-422 Krościenko Wyżne. lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Jeżeli jednak Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tego wynikających.

9. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Klient będący Konsumentem odstępujący od Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na poziomie 50 % kwoty całego zamówienia.

12. Klient będący Konsumentem odstępujący od Umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

13. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej za pośrednictwem Serwisu:

a) Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego Konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług.

14. Wszelkie spory z Klientem będącym Konsumentem będą rozpatrywane przez właściwe sądy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

15. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Usługodawca informuje, że pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma ODR stanowiąca internetowy system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, za pośrednictwem której Klient będący Konsumentem może złożyć skargę w związku z Umową.

16. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Klienta niebędącego Konsumentem.

REKLAMACJE

§ 11

 1. Klient może złożyć do Usługodawcy reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym dotyczących Usług.
 2. Reklamacja może być złożona:

a) pisemnie na adres: CALL-NET Regina Caban”, na adres: Mostowa 1, 38-422 Krościenko Wyżne,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@restauracjagaleon.pl,

c) telefonicznie pod numerem telefonu 13 436 61 06, 530 575 184.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W tym terminie Usługodawca przekaże Klientowi pisemnie lub w inny sposób wskazany przez Klienta decyzję dotyczącą uznania albo braku uznania reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji, opis nieprawidłowości oraz miejsce i datę jej wystąpienia/stwierdzenia, żądanie reklamacyjne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA WADY PRODUKTU

§ 12

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
 2. Z tytułu Umowy, w szczególności za wady zakupionego Produktu, Usługodawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność w zakresie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 - 5563 ustawy.
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli dany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonego Produktu z Umową Sprzedaży, która w szczególności może polegać na tym, że Produkt:
 5. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 6. nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 7. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 8. została wydana Klientowi w stanie niezupełnym.
 9. Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili.
 10. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Usługodawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, chyba że Usługodawca wiedział o wadzie albo zapewnił Klienta niebędącego Konsumentem, że wady nie istnieją. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 11. W przypadku wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu rękojmi, powinien on na koszt Usługodawcy dostarczyć Produkt na adres: CALL-NET Regina Caban”, na adres:  Mostowa 1, 38-422 Krościenko Wyżne.  Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Usługodawcy Produkt w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 12. Usługodawca nie udziela gwarancji jakości Produktu.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 13

 1. Usługodawca informuje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w polityce prywatności Serwisu i wykorzystywania plików cookies dostępnej pod adresem: restauracjagaleon.pl.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych danych, Usługodawca zaleca stosowanie aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego.

 DANE OSOBOWE

§ 14

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) jest Regina Caban, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CALL-NET Regina Caban, pod adresem: Mostowa 1, 38-422 Krościenko Wyżne.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności Serwisu i wykorzystywania plików cookies dostępnej pod adresem: www.restauracjagaleon.pl .
 3. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies w celach, w zakresie i na zasadach określonych w polityce prywatności Serwisu i wykorzystywania plików cookies dostępnej pod adresem:  www.restauracjagaleon.pl . Pliki typu cookies nie gromadzą danych osobowych ani w żaden inny sposób nie ingerują w system informatyczny Klienta, w tym zainstalowane oprogramowanie i mogą być w każdym czasie usunięte. Klient może nie wyrazić zgody na włączenie obsługi plików typu cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

 1. Wszelkie informacje i treści umieszczone na stronie Serwisu, a także znaki towarowe związane z Serwisem są chronione prawem na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Na podstawie niniejszego Regulaminu Klient nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym nie uzyskuje licencji do jakichkolwiek informacji, treści, pozostałej zawartości Serwisu, a także znaków towarowych umieszczonych na stronie Serwisu. Klient może korzystać z Serwisu, w tym treści w nim zamieszczonych, w ramach dozwolonego użytku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Klienta będącego Konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów między Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, które wynikają z korzystania przez Klienta niebędącego Konsumentem z Serwisu, w tym Usług, jest sąd właściwy dla miejsca zarejestrowania działalności Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.12.2017. .

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Regina Caban

ul. Mostowa 1, 38-422 Krościenko Wyżne

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CALL-NET Regina Caban

13 436 61 06, KOM. 530 575 184

kontakt@restauracjagaleon.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących  rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy (*)/odbioru(*) ……………………………………

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ……………..……………………………..…………………………

Adres konsumenta (-ów)………………………………………..………………………………………...

Data: ………………………………………

____________________________________

podpis konsumenta (-ów)**

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.