Polityka Prywatności

Data opublikowania: 19.12.2017.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejszy dokument (zwany dalej: „Polityką”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających z serwisu dostępnego pod adresem: http://restauracjagaleon.pl/. (zwanego dalej: „Serwisem”), w tym zasady wykorzystywania plików typu „cookies”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wszelkie określenia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Serwisu, chyba że z niniejszej Polityki wyraźnie wynika inaczej.
 2. Informacje o Kliencie Serwisu pozyskiwane są:

a) za pośrednictwem formularzy wypełnionych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu,

b) poprzez wykorzystywanie plików typu „cookies” – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

3. Usługodawca przetwarza dane Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej Polityki można kierować do Usługodawcy poprzez adres mailowy kontakt@restauracjagaleon.pl

II. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu podanych przez Klientów Serwisu lub pozyskanych za pośrednictwem Serwisu w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) jest Regina Caban, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CALL-NET Regina Caban pod adresem Mostowa 1, 38-422 Krościenko Wyżne, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6842306553, REGON: 180383010 (Usługodawca).
 2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających z Serwisu: imię i nazwisko/nazwę, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), NIP. Zakres danych pozyskiwanych od Klientów za pośrednictwem Serwisu wynika z formularzy udostępnionych na stronie Serwisu.
 3. Dane osobowe Klienta korzystającego z Serwisu, przetwarzane są na podstawie przepisów prawa upoważniających Usługodawcę do przetwarzania danych osobowych, a także na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta.
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy, a także w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym rozpatrywania reklamacji, rozliczenia Usługi a za zgodą Klienta także w celach i w zakresie wskazanym w treści zgody wyrażonej przez Klienta
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może być niezbędne do prawidłowego świadczenia poszczególnych Usług za pośrednictwem Serwisu.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) dostawy Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży przez przewoźników lub pośredników zewnętrznych, Usługodawca przekazuje dane osobowe Klienta takiemu przewoźnikowi lub pośrednikowi dostarczającemu Produkty na zlecenie Usługodawcy,

b) z opcji płatności online Usługodawca przekazuje dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu takie płatności w Serwisie.

Ponadto dane osobowe Klienta mogą być przekazane podmiotom trzecim na podstawie i w zakresie zgody wyrażonej przez Klienta, a także na podstawie przepisów prawa podmiotom uprawnionym.

 1. Każda wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie, bez obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat z tego tytułu.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 3. Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do Usługodawcy pisemnie na adres: ul. Mostowa 1, 38-422 Krościenko Ważne lub w formie elektronicznej email na adres kontakt@restauracjagaleon.pl
 4. Usługodawca stosuje następuje środki zabezpieczające dane osobowe Klienta:

– Do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, składa się ono co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne

– wydelegowanie osoby dedykowanej do zarządzania panelem administracyjnym ze strony Restauracji Galeon.

– używanie oryginalnego i aktualnego systemu operacyjnego i aplikacji antywirusowych, pochodzących z legalnego źródła

 1. Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość korzystania z Serwisu, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

III. PLIKI TYPU „COOKIES”

 1. Usługodawca informuje, że Serwis wykorzystuje pliki tekstowe typu „cookies” i Usługodawca posiada dostęp do takich plików, w tym danych w nich zawartych (zwane dalej: „Cookies”).
 2. Cookies są plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu końcowym Klienta, za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu, i które są pobierane przy każdorazowym wyświetleniu strony Serwisu. Cookies co do zasady składają się z cyfr i liter i zawierają informacje umożliwiające prawidłowe funkcjonowania serwisów internetowych niezbędne podczas logowania do panelu administracyjnego.
 3. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje Cookies:

– session cookies

– persistent cookies

 1. Serwis wykorzystuje Cookies, w tym dane w nich zawarte w celach:

– dostosowania zawartości strony internetowej www.restauracjagaleon.pl. do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 1. Cookies wykorzystywane za pośrednictwem Serwisu nie gromadzą danych osobowych ani w żaden inny sposób nie ingerują w system informatyczny Klienta, w tym zainstalowane oprogramowanie i mogą być w każdym czasie usunięte.
 2. Klient ma możliwość w każdym czasie określenia warunków przechowywania lub dostępu do Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, w tym zmiany ustawień dotyczących zapisywania Cookies, w szczególności w ten sposób aby każdorazowo uzyskiwać informację o umieszczeniu Cookies, zablokować dostęp do Cookies lub je usunąć. Klient może również usunąć Cookies, które zostały zapisane wcześniej.
 3. Szczegółowe zasady określenia warunków przechowywania lub dostępu do Cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych, z których korzysta Klient.
 4. Przeglądarki internetowe co do zasady domyślnie akceptują pliki cookies w urządzeniu końcowym.
 5. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym na takim urządzeniu.

IV. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 1. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, mogą być następujące:

– programy szpiegujące (tzw. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu,

– spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,

– wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (tzw. phishing),

– włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, w tym udostępnionych danych, Usługodawca zaleca stosowanie aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego i systemu operacyjnego oraz.

– włączona zapora sieciowa (tzw. firewall),

– nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,

– czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,

– regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,

– instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),

– używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła